Obchodní podmínky

 1. Objednávka
 2. Po odeslání objednávky
 3. Dodací lhůta
 4. Doprava (způsob dopravy, cena dopravy...)
 5. Kontrola dodávky
 6. Zrušení objednávky
 7. Ochrana osobních údajů
 8. Odpovědnost za vady a záruka 

1. Objednávka

Seznam zboží na www.rhvending.cz je katalogem zboží, které je běžně dodáváno. Dodavatel ovšem nezaručuje okamžitou dostupnost všeho zboží, které má v nabídce. Dostupnost dané objednávky bude vždy domluvena na základě podané objednávky nebo dotazu.

Objednávku vytvoříte tak, že přidáte zboží, které si chcete koupit do nákupního košíku. Jakmile si nakoupíte vše, co jste si vybrali, průvodce Vás provede krok za krokem procesem dokončení objednávky jak nakupovat Ceny zboží si můžete ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu jsou určeny váhou celé zásilky a druhem přepravy doprava. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.

2. Po odeslání objednávky

Po odeslání objednávky Vám bude zároveň odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě nás zkontaktujte e-mailem nebo telefonicky.
Kontaktní informace jsou uvedeny v sekci Kontakty.

3. Dodací lhůta

Objednané zboží bude dodáno v co nejkratší možné době poštou nebo jiným přepravcem a to v závislosti na jeho dostupnosti a provozních možnostech dodavatele. Pokud bude doba delší než 10 dnů dodavatel se s Vámi spojí a domluví termín dodání. Zboží se považuje za dodané v okamžiku doručení na adresu, kterou si zákazník stanovil v objednávce.

4. Doprava (způsob dopravy, cena dopravy...)

Dopravu zboží na adresu požadovanou zákazníkem zajištuje dodavatel. Náklady na dopravu se liší podle způsobu dopravy, kterou si zvolí sám zákazník.

5. Kontrola dodávky

Obsah dodávky je kupující povinnen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou či jiné vady, adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce (pošty).

Dopravce (či pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám, prosím, neprodleně oznamte a bude dohodnut další postup, např. novém zaslání zboží.

Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.

6. Zrušení objednávky

a) Ze strany kupujícího

Zákazník má právo podle novely Občanského zákoníku č. 367/2000, odstavce 6 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Pokud se zákazník rozhodne o vrácení zboží musí ho zaslat zpět v uvedení lhůtě:

 • nepoškozené
 • bez známek užívání nebo opotřebení
 • v původním a nepoškozeném obalu
 • na vlastní náklady

Postup při odstoupení od smlouvy

Zákazník může odstoupit od smlouvy a toto rozhodnutí oznámí dodavateli - elektronicky na emailovou adresu objednavky@rhvending.cz nebo telefonicky na tel. 734 854 147. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a další informace, které pomohou při vyřizování požadavku.

V případě, že zakázník vrátí zboží dodavateli v jiném než výše uvedeném stavu, je povinen nahradit náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Tato náhrada proběhne kompenzací a to tak, že vrácená částka dodavateli bude o tyto náklady ponížena.

Pokud budou splněny všechny podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy, dodavatel zákazníkovi vrátí zaplacenou kupní cenu (nebo část) nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží.

b) Ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

7. Ochrana osobních údajů

Provozovatel portálu www.rhvending.cz (dále dodavatel) se zavazuje respektovat a ochraňovat soukromí každého zákazníka.

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení popřípadě jiné údaje, které usnadní budoucí objednávky.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Dodavatel se zaručuje, že nepředává údaje žádné třetí osobě a všechny tyto údaje slouží pouze pro interní potřebu. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to pomocí editace u přihlášení. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz, který je umístěn v obsahu ochodního sdělení.

8. Odpovědnost za vady a záruka

 • Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné reklamovat neprodleně po jejich odhalení, tj. nejpozději do 2 dnů. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě špatného používání nese odpovědnost kupující.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
 • Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO).
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
  • přiměřeným snížením kupní ceny
  • náhradním dodáním zboží
  • odstoupením od smlouvy
 • Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
 • Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná podnikatel určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
 • Pro odstranění záruční i pozáruční opravy je servis oprávněn použít nové díly nebo repasované díly s vlastnostmi nových dílů.
 • V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána nebo mu bude částka vynaložena na opravu poškozené části přístroje naúčtována.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost RH Vending.cz. vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tato změnu a její účinnost společnost uvede na internetových stránkách www.rhvending.cz stejně jako na kamenných provozovnách společnosti.